Díky registraci, budete pravidelně informováni o všech změnách a připravovaných novinkách v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených a problematice Náhradního plnění.
Nemáme rádi spam stejně jako Vy, z emailové kampaně se můžete kdykoliv jednoduše odhlásit.

Tučně označená pole jsou povinná.


Jméno:
Příjmení:
Email:
Telefon:
PSČ:
Kliknutím na tlačítko registrovat souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů dle podmínek zpracování a uchování ve smyslu zákona 101/2000 Sb.

Ochrana osobních informací, Obchodní podmínky a Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení

A)     Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen "Souhlas")

Tímto uděluji v souvislosti s vyplněním formuláře pro hodnocení osob, webů či subjektů  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOÚ") a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, společnostem:

a)  Miroslav Klíma, IČO 722 10 681, se sídlem Lonkova 460, 530 09 Pardubice

b)  profiscan s.r.o., IČO 273 11 368, se sídlem Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01

c)  František Legát, IČO 734 638 09, se sídlem Tachovská 1404/81, 323 00, Plzeň - Bolevec

d)  Visualnet s.r.o., IČO 294 16 892 se sídlem Lonkova 460, 530 09 Pardubice

dále též jen "MK" nebo „ Medial kampaně“  jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Tímto dobrovolně poskytuji společnostem MK a nebo společnostem touto společností vlastněnými či spoluvlastněnými v rámci aktivit v majetku společností MK, osobám se společností MK spolupracujícími,  kteří jsou řádně registrováni v jednotlivých registračních sekcích všech jeho webů (dále jen „Ostatní společnosti“) své níže uvedené osobní údaje a uděluji společnostem MK svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že společnosti MK a Ostatní společnosti jsou oprávněni:

1) Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsahu

- Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo

- Osobní údaje vypovídající o tom, že jsem vyplnil shora uvedený formulář

- Kontaktní osobní údaje (adresa, PSČ, číslo telefonu, e-mailová adresa)

- Ostatní údaje (registry dlužníků, nemovitost, exekuce, výše příjmu, stav, počet dětí, pracovní smlouva, bydliště, IP adresa)

Společnosti MK jsou oprávněny údaje o mé osobě zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnosti MK nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.

2) V souladu s uvedenými účely zpracování osobních údajů a na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pověřit zpracováním mých osobních údajů, a to mimo území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným českým právním řádem, třetí osobu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnostem MK a Ostatním společnostem v tomto dokumentu poskytuji za následujícími účely:

Účel č. 1 - kontaktování mé osoby (dále též jen "subjekt údajů") ze strany poradce nebo jiného obchodního zástupce spolupracujícího se společnostmi MK a Ostatními společnostmi i na jiných než obchodních, prodejních, úvěrových, reklamních, právních, pojišťovacích či internetově marketingových produktech (tj. ze strany zpracovatele osobních údajů ve smyslu ZOÚ), který subjektu údajů odpoví na případné otázky subjektu údajů a v případě zájmu subjektu údajů mu pomůže vyplnit žádost o úvěr, půjčku, reklamu, právní radu, pojištění či internetově marketingový produkt nebo jiný produkt obchodních zástupců (dále jen „produkty“). Za tímto účelem budou mé osobní údaje předávány a zpřístupňovány společnostem MK a Ostatním společnostem.

Účel č. 2 - nabízení produktů a služeb poskytovaných ze strany společností MK nebo Ostatních společnosti mé osobě. Výslovně souhlasím s tím, že společnosti MK a Ostatní společnosti jsou oprávněny nabízet mé osobě cílené produkty a služby, a to na jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštou prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Jsem si vědom skutečnosti, že nejsem povinen poskytnout společnostem MK a Ostatním společnostem jakékoliv své osobní údaje, jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a že tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.

Jsem si vědom skutečnosti, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 12 ZOÚ a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOÚ. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnosti MK nebo na základě smlouvy o zpracování zpracovatel pověřený zpracováním mých osobních údajů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu zejména:

a) Požádat společnosti MK nebo zpracovatele o vysvětlení.

b) Požadovat písemně doporučenou poštou, aby společnosti MK nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, společnosti MK nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Společnosti MK jsou povinny bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Nevyhoví-li společnosti MK nebo zpracovatel mé žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u společností MK nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnostem MK ke shora uvedenému Účelu č. 1 zpracování osobních údajů na dobu (období), po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 10 let ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti MK ke shora uvedenému Účelu č. 2 zpracování osobních údajů na dobu (období) 10 let ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

B) Obchodní podmínky

1. Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve formuláři jak o mé osobě, tak o ostatních osobách a subjektech jsou pravdivé, nejsou z doslechu a vychází z mé vlastní osobní zkušenosti a z mé vlastní osobní komunikace se Subjektem, o kterém podávám pravdivé informace a potvrzuji, že tento subjekt nepřidávám do katalogu s úmyslem ji poškodit.

Provozovatel ani vlastník webových stránek neodpovídá za mnou napsaný text a data a jsem si vědom právních důsledků svého jednání. Pokud bych vědomě uvedl nepravdivá data, osobně se zavazuji zaplatit provozovateli a majiteli tohoto webu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Zaplacením této smluvní pokuty se nezříkám zaplacení vzniklé škody subjektu, jemuž mým jednáním vznikla škoda na majetku, popřípadě na dobrém jméně.

2. Právo provozovatele webu

Provozovatel má právo na změnu, úpravu, implementaci, opravu a na smazání údajů, u nichž si je jist popřípadě má důvodné podezření, že nepochází z důvěryhodného zdroje, popřípadě pochází ze zdrojů, které se snaží přímo účelově poškodit dobré jméno subjektu, který se společnostmi MK spolupracuje.

Provozovatel má právo uvedený subjekt dle kladného, popřípadě záporného hodnocení jednotlivými hodnotiteli (dle tzv. ratingu) uvést na seriózní společnosti popřípadě na neseriózní společnosti.

C) Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení

1. Souhlasím a tímto výslovně poskytuji shora uvedeným společnostem MK souhlas, aby moje osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, zpracovávala společnost MK pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Výslovně prohlašuji, že poskytuji shora uvedeným společnostem MK souhlas, aby e-mailovou adresu, číslo telefonu a další mou osobou poskytnuté podrobnosti využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Novinky v Náhradním plnění

 

Novela zákona o zaměstnanosti zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Novela zákona o zaměstnanosti obsahující mimo jiné obnovený statut OZZ byla uveřejněna ve Sbírce zákonů v částce 59 rozeslané dne 22.7.2014 jako zákon č. 136.

Bylo schváleno nové znění zákona č. 435/2004 Sb. dle novely přijaté zákonem č. 136/2014 Sb. platné od 22.7.2014, resp. od 1.1.2015.

Profiscan s.r.o. se stal členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Nabízíme rezervaci volného limitu
náhradního plnění na rok 2016.

 

náhradní plněníPodpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením patří k jedné z významných forem státní podpory, jejímž účelem je posílit pozici zdravotně znevýhodněných občanů na trhu práce. Podpořte i Vy tuto snahu a zároveň bez zbytečných nákladů splňte svou zákonnou povinnost týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jak? Prostřednictvím režimu náhradního plnění, a to přímým nákupem produktů a služeb od skupiny chráněných dílen profiZP.Kontakt

info@pro-nahradni-plneni.cz
 
Telefon call centrum:

+420 607 050 856

+420 414 120 280

Služby

Služby

Využitím našich služeb a produktů, Vám zajistíme možnost uplatnění Náhradní plnění dle §81 zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti.
Využitím nabídky našich produktů či služeb ušetříte 35% z ceny výrobku.

 

Přidejte se k nám

Výhody

Zastupujeme chráněné dílny skupiny profiZP při odbytu zboží a služeb v režimu náhradního plnění.

Neváhejte a přidejte se k nám.